Medezeggenschapsraad (MR)

Evenals alle andere scholen in Nederland heeft obs De Wielen een Medezeggenschapsraad (MR). De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) bepaalt dat iedere school een MR heeft en welke onderwerpen in de MR worden besproken. De MR bestaat uit zowel ouders als leerkrachten van de school. De MR kan invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken over beleid en beheer. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld: de indeling van de groepen, de besteding van gelden, arbeidsomstandigheden en personele ontwikkelingen.

Over de meeste voorgenomen besluiten van de directie wordt de MR vooraf geïnformeerd. De MR kan over de besluiten adviseren en bij bepaalde besluiten dient de MR toestemming te geven. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de school en de kinderen van belang zijn. Ook onderhoudt de MR contacten met het schoolbestuur als dat noodzakelijk is. Kortom: de leden van de MR hebben de gelegenheid mee te denken en hun mening te geven over wat er op school gebeurt.

Als er nieuwe leden gekozen moeten worden, krijgen de ouders daarvan schriftelijk bericht. Een verkiezingscommissie organiseert de verkiezingen. Zijn er meerdere kandidaten voor een vacature, dan volgt een schriftelijke stemming. Is het aantal kandidaten gelijk aan het aantal vacatures of kleiner dan het aantal vacatures, dan worden de aangemelde kandidaten automatisch gekozen.

Contact opnemen met de MR kan via het e-mail adres: mr.dewielen@proloog.nl.

 

 

Samenstelling MR schooljaar 2019-2020
 
oudergeleding    personeelsgeleding 
Alfred Wisman Jacqueline Dol
Anke Broers Janne Sjoerdsma
Remco Meinen Linda Kok 

                                                                 
                                                          
                                                  
                                                               


Download hier het MR reglement (PDF)