Leeuwarden, 30 oktober 2017

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen op Kindcentrum De Wielen

Betreft: Ouderbijdrage schooljaar 2017 – 2018

Beste ouders / verzorgers,

Op elke school zijn er activiteiten die niet door de overheid worden vergoed, maar deze activiteiten zijn wel van groot belang en erg leuk voor de kinderen. Denkt u hierbij aan Sinterklaasviering, het Kerstdiner, het Paasontbijt, traktaties bij sportdagen, afscheid van groep 8, eindejaarsfeest en andere activiteiten.

De Oudervereniging Kindcentrum De Wielen organiseert in samenwerking met de leerkrachten en de hulpouders bovenstaande activiteiten. Om dit te financieren is een ouderbijdrage nodig. Bij wet is deze bijdrage vrijwillig; echter bij volledige inning kunnen er meer activiteiten georganiseerd worden.

De ouderbijdrage voor het lopende schooljaar bedraagt € 19,50 per kind.                                                                                    

1 kind  € 19,50   /   2 kinderen   € 39,00    /   3 kinderen     € 58,50

Wij verzoeken u om de bijdrage over te maken vóór 27 november 2017  naar Oudervereniging OBS De Wielen, Leeuwarden , ING Banknummer

NL69INGB0007992742

Bij betaling graag voor- en achternaam van uw kind(eren) en de groep in de omschrijving vermelden.

Wij hopen ook dit jaar op uw solidariteit te kunnen rekenen. Betaalt u de ouderbijdrage liever in termijnen of heeft u een vraag, dan ben ik bereikbaar via mailadres ov.dewielen@proloog.nl . Namens de oudervereniging alvast bedankt voor uw bijdrage!

Melle de Kreij

Penningmeester Oudervereniging Kindcentrum De Wielen