KINDCENTRUM DE WIELEN 


• ziet zich als een waarde(n)volle school; we spreken niet alleen met de kinderen over waarden en normen, maar laten ook in de praktijk zien hoe wij het doen. Onze regels zijn; zorg goed voor jezelf, zorg goed voor de ander, zorg goed voor de omgeving;

• is een ontmoetingsplaats voor mensen met diverse achtergronden;

• biedt veiligheid aan leerlingen, medewerkers, ouders en een ieder die verder bij de school betrokken is en waar kinderen leren met onveilige situaties om te gaan;

• biedt ruimte voor eigen verantwoordelijkheid van leerlingen en medewerkers;

• komt tegemoet aan verschillen tussen kinderen, de honderd talen die kinderen spreken;

• heeft de totale ontwikkeling van kinderen als uitgangspunt (cognitief, sociaal-emotioneel en expressief);

• werkt vanuit een pedagogische visie en een didactische doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8, zichtbaar in het handelen van de leerkracht en het werken van leerlingen;


• werkt met een goede zorgstructuur, gericht op het voorkomen van uitval; zowel bij kinderen met problemen als bij meer- en hoogbegaafdheid. De leerkrachten zijn specifiek geschoold in het hanteren van de methode Levelwerk, dat is een methode voor meer- en hoogbegaafde leerlingen;


• heeft medewerkers die samen met de ouders/ verzorgers de verantwoordelijkheid dragen voor de kinderen;


• is een brede wijkoverstijgende school met een prettig openbaar karakter en is goed bereikbaar per openbaar vervoer.